Vize şi servicii consulare

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001, Ministerul Afacerilor Externe prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menţionate în continuare, în scopuri legitime, respectiv în scopul eliberării vizelor, în activitatea notarială, în activităţi legate de evidenţa populaţiei, stare civilă, monitorizare/securitate a persoanelor, spaţiilor şi bunurilor, eliberare a titlurilor de călătorie, a paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi în scopul eliberării paşapoartelor simple şi simple temporare.

 Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automatizate şi manuale, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Informaţiile cu caracter personal prelucrate de către Ministerul Afacerilor Externe pot fi dezvăluite următorilor destinatari: persoana vizată şi reprezentanţii legali ai acesteia, Oficiul Român pentru Imigrări şi alte autorităţi/instituţii publice abilitate de lege să solicite informaţii cu privire la datele personale colectate în activitatea specifică a ministerului.


PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SE FACE CU RESPECTAREA URMĂTOARELOR PRINCIPII:
 • Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale;
 • Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopri bine-determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
 • Confidenţialitatea. Persoanele care prelucrează, în numele unei instituţii, date cu caracter personal au prevăzută în contractul de muncă şi în fişa postului o clauză de confidenţialitate;
 • Consimţământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menţionate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare;
 • Informarea. Informarea persoanelor se face de către instituţia care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
 • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt le sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
 • SecuritateaMăsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal processate.

 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (reglementate de Legea 677/2001):
 • dreptul la informare;
 • dreptul de acces la date; 
 • dreptul de intervenţie asupra datelor; 
 • dreptul de opoziţie; 
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; 
 • dreptul de a face plângere la ANSPDCP sau de a se adresa justiţiei. 

Pentru exercitarea drepturilor care vă revin conform legii 677/2001, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Direcţia Afaceri Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (Aleea Alexandru, nr. 24, sector 1, Bucureşti) sau la email:  drco@mae.ro.

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.

Pentru mai multe datalii şi informaţii vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Str. Olari nr. 32, sector 2 Bucureşti

Telefon: (021).252.58.88

Fax: (021).252.57.57

Web: http://www.dataprotection.ro/

 

Informare cu privire la protecţia datelor cu carcater personal - Portalul eVIZA

 

Conform dispoziţiilor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Ministerul Afacerilor Externe - înregistrat ca operator de date cu caracter personal, în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), sub numărul de operator 5285, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: preluarea şi procesarea facilitată a cererilor de vize de intrare în România.

Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal pentru motivele de mai sus, care optează pentru solicitarea unei vize de intrare în România online, prin intermediul portalului electronic de facilitare a solicitării vizelor, eVIZA, au obligaţia de a furniza datele solicitate prin formularele de solicitare a vizei*, refuzul de a furniza datele solicitate, determinând inadmisibilitatea cererii de viză care nu va fi preluată la misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate, pentru preluarea acestora din portalul electronic eVIZA, numai misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României. Informaţiile sunt preluate din eVIZA pentru prelucrarea subsecventă în Sistemul Naţional de Informaţii privind Vizele (SNIV).

Conform Legii nr.677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor**. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la misiunea diplomatică/oficiul consular al României, către care aţi transmis solicitarea dumneavoastră de viză. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră, comunicate prin portalul electronic eVIZA și prelucrate în cadrul SNIV de către utilizatori autorizați, nu vor fi transferate în străinătate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.


NOTĂ:

* Rubricile din formularele de solicitare a vizei, însoţite de asterisc - (*), nu trebuie completate de resortisanţii terţi, membri de familie ai cetăţenilor Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European (soţ, soţie, copil sau ascendent dependent).

** În cazul în care nu sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale care vă privesc, trebuie avut în vedere faptul că solicitarea de viză devine inadmisibilă. Totodată, în situaţia în care doriţi ştergerea datelor personale care vă privesc, în cazul în care în perioada în care formulaţi cererea de ştergere, deţineţi o viză valabilă obţinută în baza acelor date, aceasta va fi revocată. În cazul în care asupra cererii de viză nu a fost luată o decizie, acesteia nu i se va mai putea da curs şi de asemenea, se va avea în vedere faptul că taxa aferentă procesării unei cereri de viză nu poate fi returnată.


MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI – OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL – NUMĂRUL DE OPERATOR PENTRU ACTIVITATEA ÎN MATERIE DE VIZE - 5285

Potrivit legislaţiei naţionale în vigoare, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Datele cu caracter personal furnizate prin intermediului portalului eVIZA, de către cetăţenii statelor care au nevoie de vize pentru a călători în România, sunt furnizate Ministerului Afacerilor Externe şi prelucrate de către această instituţie, în scopul bine determinat al procesării, examinării şi eliberării vizelor.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) este înregistrat ca operator de date cu caracter personal, la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) - www.dataprotection.ro.

Numărul sub care MAE este înregistrat în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal (R.E.P.D.C.P.), în scopul procesării solicitărilor de vize şi pentru eliberarea vizelor de intrare în România, este 5285.
 

FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN INTERMEDIUL PORTALULUI eVIZA, ÎN CAZUL ÎN CARE OPTAŢI PENTRU DEPUNEREA UNEI SOLICITĂRI DE VIZĂ ONLINE:

Categoriile de persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea procesării şi eliberării vizelor de intrare în România: resortisanţii terţi care intră sub incidenţa legilor care reglementează regimul străinilor în România, prin formularea de solicitări de vize române, indiferent de scopul călătoriei.

Prin utilizarea portalului extern eVIZA www.eviza.ro, la momentul demarării procesului de solicitare a vizei online, este necesară luarea la cunoştinţă şi agrearea termenilor şi condiţiilor privind furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în scopul prelucrării şi eliberării vizelor de intrare în România.

Datele cu caracter personal furnizate prin intermediul portalului extern eVIZA, vor fi utilizate exclusiv în scopul procesării, examinării şi eliberării vizelor de intrare în România. Aceste date vor fi transmise MAE şi ulterior examinate, doar atunci când persoana vizată şi-a dat consimţământul, prin agrearea termenilor şi condiţiilor referitoare la acest aspect.

MAE prelucrează exclusiv categoriile de date cu caracter personal, necesare pentru examinarea unei cereri de viză, astfel cum acestea au fost stabilite la nivelul Uniunii Europene, în scopul eliberării unei vize de intrare în România. MAE nu solicită şi nu prelucrează date cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice sau de natură similară, de apartenenţa sindicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate sau viaţa sexuală.


ALTE DETALII DE INTERES:

 • Toate datele cu caracter personal solicitate prin intermediul formularelor din portalul extern eVIZA, vor fi puse la dispoziţia misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, la care persoana vizată optează a se prezenta.
 • Datele din portalul extern vor fi stocate pe un server central securizat, care aparţine MAE al României. La momentul transmiterii unui dosar de viză către o misiune diplomatică/un oficiu consular al României, acesta va fi transferat în portalul intern eVIZA, fiind stocat pe un server central securizat în reţeaua internă al MAE român. La acest moment, datele cu caracter personal din portalul extern, vor fi transferate integral în reţeaua securizată a MAE, nemaifiind disponibile online.
 • Atunci când un solicitant de viză nu finalizează un dosar de cerere, datele cu caracter personal completate în portalul extern până la un anumit punct, vor fi stocate pe serverul central al MAE, aferent portalului extern, pentru o perioadă limitată la 30 de zile. La expirarea acestei perioade, dosarul nefinalizat şi toate datele completate în cadrul acestuia, se vor şterge automat, nemaifiind disponibile online.
 • Datele cu caracter personal furnizate prin dosarele de solicitare a vizelor completate în portalul eVIZA, vor fi puse exclusiv la dispoziţia autorităţilor române competente şi procesate de către acestea, după caz, în scopul luării unei decizii cu privire la solicitarea de viză transmisă prin acest portal. Aceste date pot fi introduse şi stocate în bazele de date accesibile doar autorităţilor române competente în activitatea în materie de vize, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.
 • Identitatea operatorului: exclusiv Ministerul Afacerilor Externe ale României, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare.
 • Scopul în care este efectuată prelucrarea datelor sub numărul de operator 5285: exclusiv procesarea / examinarea solicitărilor de vize formulate de către resortisanţii terţi supuşi obligativităţii vizei pentru a călători în România, şi în vederea eliberării vizelor de intrare pe teritoriul României.
 • Destinatarii datelor cu caracter personal furnizate în scopul solicitării vizelor de intrare în România: exclusiv autorităţile naţionale competente prevăzute la art.30 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Solicitanţii de vize care nu consideră oportună furnizarea datelor cu caracter personal necesare pentru completarea formularelor standard de solicitare avizelor, vor fi avizaţi cu privire la faptul că refuzul furnizării tuturor datelor necesare, poate conduce la refuzul acordării vizei solicitate.
 • Este important de reținut faptul că acordul exprimat la momentul solicitării vizei prin eVIZA sunteți de acord cu prelucrarea în cadrul SNIV a datelor cu caracter personal.
 • Notă de informare - protecţia datelor cu caracter personal

   

  Ministerul Afacerilor Externe - înregistrat ca operator de date cu caracter personal, în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), sub numărul de operator 5285, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României în străinătate, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv prin mijloace automatizate destinate procesării şi examinării cererilor de vize de intrare în România şi cererilor de PMT, precum şi eliberării de vize şi PMT.

  Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus au obligaţia de a furniza datele solicitate prin formularele de solicitare a vizei şi PMT*, acestea fiind necesare în scopul bine determinat prin cadrul normativ special în vigoare, al procesării şi examinării cererilor de vize de intrare în România, respectiv în vederea eliberării vizelor şi PMT solicitate. Refuzul de a furniza datele solicitate atrage după sine inadmisibilitatea cererii de viză/PMT, aceasta urmând a nu fi preluată.

  Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate următorilor destinatari, exclusiv autorităţi naţionale competente în materie: misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, Centrului Naţional de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Inspectoratului General pentru Imigrări şi Poliţiei de Frontieră Române din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

  Conform dispoziţiilor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de a fi informat, de dreptul de acces la date, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi de a solicita ştergerea acestora**.

  Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, Centrului Naţional de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe***.

  De asemenea, beneficiaţi de dreptul de a vă adresa cu o plângere, la A.N.S.P.D.C.P. (http://www.dataprotection.ro/), precum şi de dreptul de a vă adresa justiţiei.

  Potrivit dispoziţiilor art.41 alin.1 din Legea nr.271/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de informaţii privind vizele şi participarea României la Sistemul de informaţii privind vizele, datele dumneavoastră nu sunt transferate sau puse la dispoziţia unei ţări terţe ori a unei organizaţii internaţionale, excepţie făcând situaţiile prevăzute la art.41 alin.2 din acelaşi act normativ.

  ________________________________________

  * Rubricile din formularele de solicitare a vizei, marcate cu asterisc - (*), nu trebuie completate de resortisanţii terţi, membri de familie ai cetăţenilor Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European (soţ, soţie, copil sau ascendent dependent).

  ** În cazul în care nu sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale care vă privesc, va fi avut în vedere faptul că solicitarea de viză devine inadmisibilă. Totodată, în situaţia în care doriţi ştergerea datelor personale care vă privesc şi în cazul în care în perioada în care formulaţi cererea de ştergere, deţineţi o viză valabilă obţinută în baza acelor date, aceasta va fi revocată. În cazul în care, asupra cererii de viză nu a fost luată o decizie, acesteia nu i se va mai putea da curs şi, de asemenea, se va avea în vedere faptul că taxa aferentă procesării unei cereri de viză nu poate fi restituită.

  *** Cererile privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate (formulare speciale) vor fi înaintate Centrului Naţional de Vize, prin depunerea acestora la sediul Departamentului Consular – Aleea Alexandru, nr. 24, Sector 2, Bucureşti.

   

Noi tarife pentru trimiterea prin poștă a paşaportului electronic pentru cetăţenii români cu reședința în Danemarca

28.01.2020

Vă aducem la cunoștință că PostNord a modificat tarifele pentru expedierea acestora astfel: 90 DKK pentru serviciul “normal…

Unirea Principatelor Române sărbătorită în Danemarca

27.01.2020

Sărbătorită an de an în Danemarca, ziua de 24 ianuarie, marcând Unirea Principatelor Române, rămâne unul dintre simbolurile cele mai…

Mesajul ambasadorului României în Regatul Danemarcei și Islanda cu prilejul aniversării Zilei Principatelor Române 24 ianuarie 2020

24.01.2020

”Istoria românilor ne arată că unirea a fost totdeauna țelul cel mai dorit al lor […] ori de câte ori viitorul a surâs României, fiii ei…

Campanie de informare pentru prevenirea traficului de persoane în Danemarca lansată de Ambasada României la Copenhaga

21.01.2020

Ambasada României la Copenhaga a demarat, în strânsă cooperare cu Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane (ANITP România) și …

Program de lucru cu publicul la Secția Consulară în data de 24 ianuarie 2020

21.01.2020

Vă informăm că în ziua de vineri 24 ianuarie 2020 (Ziua Unirii Principatelor Române) zi liberă prin lege nu se lucrează cu publicul. Vă…